Bộ môn Sinh thái học

Hướng nghiên cứu

  1. Sinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường
  2. Sinh thái học độc tố trong đó tập trung nghiên cứu về kim loại nặng trong các thành phần của hệ sinh thái như nước, trầm tích, các nhóm sinh vật…
  3. Sinh thái học và biến đổi khí hậu: đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái, dịch vụ hệ sinh thái … Phát triển bền vững dựa trên nghiên cứu tiếp cận hệ sinh thái. Mô hình sinh kế bền vững gắn với biến đổi khí hậu.
  4. Mô hình toán trong sinh thái học và sinh học môi trường
  1. Hệ sinh thái biển, ven biển và rừng ngập mặn: nghiên cứu phân vùng chức năng sinh thái các hệ sinh thái ven biển và biển. Nghiên cứu đánh giá vai trò, các chức năng dịch vụ sinh thái trong tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển dự báo tác động tới rừng ngập mặn, các hệ sinh thái ven biển trong bối cảnh của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
  2. Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật.
  3. Sinh thái học các nhóm sinh vật
  4. Quy hoạch sinh thái và quản lý các hệ sinh thái
  5. Sinh thái học thực vật, dùng thực vật xử lý ô nhiễm …
  6. Du lịch sinh thái.

Bài viết liên quan