Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Thông báo về giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Trường đại học Khoa học Tự nhiên nhận được  công văn số 981/CV-NAFOSTED ngày 29/11/2019 của quỹ phát triển khoa học công nghệ Quốc gia thông báo về giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển. Thông tin chi tiết về giải thưởng và các biểu mẫu kèm theo (file gửi kèm), hoặc xem trực tiếp trên Website của Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia theo địa chỉ:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-ve-viec-to-chu-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2020

3795-KHTN-KHCN_GT Ta Quang Buu nam 2020

các biểu mẫu: PL – Mẫu TQB01

PL – Mẫu TQB02

PL – Mẫu TQB03

Bài viết liên quan