Thông tin đào tạo

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Các môn học giảng dạy ở bậc đại học:

Hóa sinh học, Hoá sinh học và Trao đổi chất của tế bào, Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học, Cơ sở Hóa sinh học chế biến thực phẩm, Enzyme học, Công nghệ protein-enzyme, Miễn dịch học, Miễn dịch học phân tử, Năng lượng sinh học, Kỹ thuật di truyền, Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Sinh học, Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học, Sinh học nano, Tế bào và cơ thể, Cá thể và quần thể, Nghiên cứu khoa học.

Các môn học giảng dạy ở bậc cao học:

Sinh học phân tử tế bào, Hóa sinh học thực nghiệm, Hóa sinh ứng dụng, Hóa sinh học protein, Hóa sinh học axit nucleic, Các chất chuyển hóa thứ sinh, Công nghệ protein tái tổ hợp, Kỹ nghệ protein, Tiếng Anh học thuật.

Các môn học giảng dạy ở bậc đào tạo tiến sĩ:

Điều hòa biểu hiện gen, Hóa sinh học các quá trình lão hóa, Bệnh học phân tử động vật, Hóa sinh học hoocmon Động vật, Hóa sinh học hoocmon Thực vật, Kỹ thuật chẩn đoán phân tử.

Bài viết liên quan