Đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

* Các hướng nghiên cứu chính: Enzyme và các chất ức chế enzyme; protease của virus gây bệnh và chất ức chế; Đột biến gen ty thể người; Cơ sở phân tử đáp... Xem thêm