Đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

*    Hướng nghiên cứu Sản xuất các protein tái tổ hợp ứng dụng trong sinh ý học: DNA polymerase bền nhiệt, protease HIV-1. Nghiên cứu sàng lọc chất ức chế... Xem thêm