Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

*    Hướng nghiên cứu Sản xuất các protein tái tổ hợp ứng dụng trong sinh ý học: DNA polymerase bền nhiệt, protease HIV-1. Nghiên cứu sàng lọc chất ức chế... Xem thêm

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Truong TH, Nguyen TVA, Nguyen THL, Pham VA, Phan TN (2014). Sensitive quantitation of mitochondrial mutation using new Taqman probes. Central European Journal of Medicine9: 839-848. Nguyen TVA, Pham... Xem thêm