Đoàn thể

Công văn về việc đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2014

Thực hiện công văn của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2014, Chi ủy Khoa Sinh học đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đảng thực hiện các nội dung sau đây:

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA SINH HỌC                                                                               
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014
—-o0o—-                                                                                                                        —–o0o—–

Kính gửi: Các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đảng

Thực hiện công văn của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2014, Chi ủy Khoa Sinh học đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đảng thực hiện các nội dung sau đây:

  1. Kiểm tra và nhắc nhở các đồng chí Đảng viên trong Tổ đảng hoàn thành “Phiếu xin ý kiến Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận nơi cư trú” theo Bản có dấu treo của Đảng ủy sẽ gửi đến các Tổ Đảng để phát cho Đảng viên.
  2. Yêu cầu các đồng chí đảng viên của Tổ Đảng viết “Bản tự kiểm điểm Đảng viên” theo mẫu ở file gửi kèm: “2014-11-28-Ban kiem diem dang vien CAN BO.doc” đối với Đảng viên là cán bộ hoặc file: “2014-11-28-Ban kiem diem dang vien SINH VIÊN.doc” đối với Đảng viên là sinh viên; Phiếu bổ sung Hồ sơ Đảng viên năm 2014 theo mẫu ở file kèm: “2014-11-28-Phieu bo sung HS dang vien.doc” và Bản kê khai tải sản của đảng viên 2014 theo mẫu ở file kèm: “2014-11-28-Ke khai tai san thu nhap.doc” hoặc trên mạng của Trường theo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2014” của Đảng ủy. Các đồng chí đảng viên nộp lại Bản tự kiểm điểm, Phiếu xin ý kiến Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận nơi cư trú, Phiếu bổ sung Hồ sơ Đảng viên, Bản kê khai tải sản thu nhập cho các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đảng để kịp tổ chức họp Tổ Đảng đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên trước ngày 09/12/2014.
  3. Triệu tập cuộc họp Tổ Đảng (thời gian họp do Tổ trưởng Đảng quyết định) để đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 với những nội dung sau đây:
  • Tổng kết công tác của Tổ Đảng.
  • Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2014 (kể cả Đảng viên chính thức, Đảng viên dự bị và Đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời) theo các nội dung và xếp loại theo 4 mức: “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”; “Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ”; và “Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ” như “Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2014” trong công văn của Đảng ủy. Chú ý: Số “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
  • Đề xuất khen thưởng các cấp bộ Đảng (cấp trường ĐHKHTN, cấp ĐHQGHN và cấp thành phố Hà Nội) cho tập thể và các cá nhân về công tác Đảng năm 2014. Các đồng chí được đề nghị khen thưởng viết Báo cáo thành tích theo mẫu gửi kèm.

Các Tổ Đảng nộp hồ sơ, văn bản cho Chi ủy muộn nhất vào 11h00, ngày 09/12/2014 để Chi ủy kịp tổng hợp cho cuộc họp Chi bộ vào sáng 10/12/2014.

  1. Thông báo đến toàn thể đảng viên trong Tổ đảng biết lịch Họp Chi bộ để đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2014:

Thời gian: 9h00 ngày 10 tháng 12 năm 2013 (Sáng Thứ 4)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sinh học.

Chi ủy Khoa Sinh học đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đảng triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nói trên đúng tiến độ và theo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2014” trong công văn của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

  – Công văn về hướng dẫn đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2014

– Các mẫu văn bản về đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2014 xem trong file đính kèm.

 T/M. CHI UỶ

Bí thư

(đã ký)


Nguyễn Xuân Huấn

Download file

Bài viết liên quan