Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 02 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 16/9/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(11/9)

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5

·         P .Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Công tác theo giấy triệu tập của Bộ Giáo dục (đến hết ngày 22/9/2023)

·         13h-15h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Ban Thư ký ngành mới bậc ĐH, VPK

Thứ Ba

(12/9)

·         9h Trưởng Khoa tham gia tiếp đoàn KU Leuven  – P 418 T1

·         9 – 12 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Côn trùng học (P.326 T1)

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “Sinh học biển”. K65 QT. 407-T5

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác thi tuyển SĐH đợt 2

 

Thứ Tư

(13/9)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn·         Trưởng Khoa họp online đề xuất dự án ARES mới

·         13h-15h P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy “ĐVH ĐVCXS” K67 SH.102-T5

Thứ Năm

(14/9)

•   9h-12giờ  P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, lớp k66 TN, 304 T5

 

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng (cho K66 TNS) – P 301 T5

·         14 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp giao ban trường (P.418 T1)

Thứ Sáu (15/9)·         9-12 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật, lớp k66 Sinh học, 206 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Bảy

(16/9)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham gia tuyển sinh SDH đợt 2

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “Phương pháp nghiên cứu cá”. K65 theo chuyên ngành ĐVH&BT

·

Bài viết liên quan