Bộ môn Di truyền học

Hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu đa dạng di truyền thực vật, động vật, vi sinh vật định hướng bảo tồn nguồn gen.

2. Chuyển gen và tạo đột biến trên sinh vật mô hình (cá ngựa vằn…) nhằm nghiên cứu di truyền học.

3. Ứng dụng di truyền học phân tử trong chẩn đoán, điều trị các bệnh ở người và trong chọn tạo giống vật nuôi, cây trồng.

Bài viết liên quan