Thông tin đào tạo

Giảng dạy các chương trình đào tạo Cử nhân:
• Các học phần cơ sở: Di truyền học, Sinh học tiến hóa, Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học (thuộc Chương trình đào tạo Cử nhân Sinh học, Cử nhân Công nghệ Sinh học, Cử nhân CNSH chất lượng cao, Cử nhân khoa học tài năng, Cử nhân Sinh học đạt chuẩn Quốc tế)
• Các môn học chuyên ngành cho sinh viên năm thứ tư theo chuyên ngành Di truyền học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
Đào tạo Sau đại học:
• Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Di truyền học
• Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Di truyền học

Các môn học đang giảng dạy

Di truyền học; Di truyền học phân tử; Di truyền học hóa sinh; Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut; Cơ sở Di truyền Chọn giống thực vật; Di truyền học... Xem thêm