Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

– Nghiên cứu protease 3CL (chymotrypsin-like protease) của SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số KLEPT.20.01. Chủ... Xem thêm