Bộ môn Di truyền học

Đề tài, dự án

1. Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số: QG 11.15, Chủ trì PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Thời gian thực hiện 2011-2013.
2. Nghiên cứu một số đột biến ở gen MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không Poly di truyền ở người Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, mã số: 71/2010/HĐĐT, Chủ trì PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân. Thời gian thực hiện 2011-2014.
3. Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion màng nhằm đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện mặn của cây lúa.Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số: QG.14.22. Chủ trì TS. Đỗ Thị Phúc. Thời gian thực hiện 2014-2016.
4. Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gene mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+. Đề tài NAFOSTED, mã số: 106-NN.02-2013.47. Chủ trì: TS. TS. Đỗ Thị Phúc. Thời gian thực hiện 2014-2017
5. Khuếch đại một số exon gen hMLH1 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN. Chủ trì: ThS. Trần Thị Thùy Anh. Thời gian thực hiện 2011-2012.

Bài viết liên quan