Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng Bảo Sơn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 931/ĐHQGHN-KHCN ngày 02/04/2019 của Đại học quốc gia Hà Nội thông báo về việc tham gia giải thưởng Bảo Sơn năm 2019. Giải thưởng Bảo Sơn được tài trợ bới tập đoàn Bảo Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam có công trình khoa học, sáng chế đã được áp dụng trong thực tiến có hiệu quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam.

Có 5 lĩnh vực xết tặng giải thưởng bao gồm: (i) Cải cách giáo dục và đào tạo; (ii) Xóa đói giảm nghèo; (iii) Phát triển kinh tế bền vững; (iv)Y dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; (v) Văn học.

(chi tiết trong file gửi kèm) CV thong bao GT Bao Son

Bài viết liên quan