Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Trường Đại học khoa học Tự nhiên nhận được công văn số 3183/BKHCN-TĐKT ngày 10/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (bản đính kèm)

CV 3601-KHTN-KHCN

Bài viết liên quan