Các nhóm nghiên cứu

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học (đăng ký với Khoa từ năm 2016)

1. Bệnh mô hình cá (trưởng nhóm: TS. Tô Thanh Thúy)
2. Công nghệ tế bào và gen (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Lai Thành)
3. Di truyền học ứng dụng (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân)
4. Đa dạng sinh học và bảo tồn (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn)
5. Động vật học không xương sống (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh)
6. Hóa sinh các hợp chất thiên nhiên (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Quang Huy)
7. Sinh điện hóa học, năng lượng và môi trường (trưởng nhóm: PGS. TS. Phạm Thế Hải)
8. Vi sinh nông nghiệp công nghệ cao (trưởng nhóm: PGS. TS. Bùi Thị Việt Hà)