Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Vị trí công tácPhó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp
Emailvinhnv@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 324, nhà T1.
Các môn học giảng dạy- Động vật học động vật không xương sống
- Hệ thống học Động vật không xương sống
- Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn
- Côn trùng học đại cương
Hướng nghiên cứu- Đa dạng sinh học của Côn trùng nước
- Sinh thái học các thủy vực
- Bảo tồn đa dạng sinh học
- Quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: đất liền và biển đảo
- Quy hoạch các khu bảo tồn