Các hoạt động nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu Bộ môn thực hiện và tìm kiếm đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh lý học động vật, Sinh học người và Sinh y học, tập trung... Xem thêm

Công trình, công bố

Các công trình, công bố trong 05 năm gần đây: Đang cập nhật … Xem thêm

Đề tài, dự án

Đề tài, dự án (2013 đến nay) Sàng lọc in silico một số hợp chất từ thực vật Việt Nam có khả năng tương tác với thụ thể viêm NLRP3 và kết hợp các... Xem thêm

Giới thiệu

Các cán bộ của Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật và chuyên ngành Sinh học người cho tất cả các... Xem thêm

Thông tin đào tạo

Bộ môn Sinh lý học và sinh học người đang đảm trách giảng dạy các môn học bậc đại học và sau đại học theo hai hướng chính. Hướng Sinh lý người và... Xem thêm