Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người

Giới thiệu

Các cán bộ của Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật và chuyên ngành Sinh học người cho tất cả các khung chương trình đào tạo đại học của Khoa Sinh học: sinh học chuẩn, công nghệ sinh học, sư phạm sinh học, chương trình quốc tế, chương trình cử nhân khoa học tài năng, chương trình chất lượng cao, và một số môn của Khoa y dược.

Bộ môn cũng đảm nhiệm đào tạo sau đại học cho thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm, công nghệ sinh học và động vật học, đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành sinh lý học người và động vật và chuyên ngành nhân chủng học.

Cùng với công việc giảng dạy, các cán bộ của Bộ môn rất chú trọng phát triển nghiên cứu, thực hiện và tìm kiếm đề tài nghiên cứu các cấp theo hướng tiếp cận liên ngành trong lĩnh vực y sinh học, đa hình các gen liên quan đến bệnh ở người, mô hình bệnh trên tế bào, cá medaka và cá vằn zebrafish, trên chuột.

Bài viết liên quan