Lưu trữ

Chương trình Quốc gia về Khoa học sự sống

Khoa Sinh học xin gửi tới quý thầy cô thông tin về Chương trình KHCN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN GIAI ĐOẠN 2017 – 2025

Thông tin chi tiết: mời xem đường link sau: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-so-562qd-ttg-ngay-2542017-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-khoa-hoc-co-ban-trong-linh-vuc-hoa-3129

 

 

 

Bài viết liên quan