Đào tạo Sau Đại học

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Tuyển sinh từ năm 2022

Áp dụng những quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Tuyển sinh từ năm 2018

Áp dụng những quy định tại Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN và Quy định sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 và Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/8/2020 của Giám đốc ĐHQGHN.

3. Tuyển sinh từ trước năm 2018

Áp dụng những quy định tại Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011; Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQHN ngày 17/9/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

Bài viết liên quan