Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Sau đại học (Áp dụng từ năm 2022)

1. Khung chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ

Chuyên ngành Sinh học (gồm 4 hướng chuyên sâu: Động vật học, Thủy sinh vật học, Thực vật học và Sinh thái học)

Chuyên ngành Công nghệ sinh học

Chuyên ngành Di truyền học

Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm

Chuyên ngành Vi sinh vật học

2. Khung chương trình bậc Tiến sĩ

Chuyên ngành Đông vật học

Chuyên ngành Sinh lý người và động vật

Chuyên ngành Côn trùng học

Chuyên ngành Sinh lý thực vật

Chuyên ngành Vi sinh vật học

Chuyên ngành Thực vật học

Chuyên ngành Hóa sinh học

Chuyên ngành Di truyền học

Bài viết liên quan