Đào tạo

Về việc Ban hành các Chương trình Đào tạo: Sinh học chuẩn; Sinh học Tài năng; CNSH chuẩn; CNSH chất lượng cao, Sinh dược học

Ban hành chương trình đào tạo Sinh học chuẩn: 401-Sinh học-chuẩn K67 final QD 3547_5.3.24

Ban hành chương trình đào tạo Sinh học chuẩn: 401-Sinh học-chuẩn K68 final QD 3548_5.3.24

Ban hành chương trình đào tạo Sinh học Tài năng: 402-Sinh học-tài năng final QD 3549_5.3.24

Ban hành chương trình đào tạo CNSH Chuẩn: 403-Công nghệ sinh học-chuẩn K68 final QD 3551_5.3.24

Ban hành chương trình đào tạo CNSH Chất lượng cao: 403-Công nghệ sinh học-chất lượng cao K67 final QĐ 3550_5.3.24

Ban hành chương trình đào tạo Sinh dược học: 404-Sinh dược học-chuẩn final QD 3552_5.3.24

Bài viết liên quan