Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia có tài nguyên phong phú về cả hệ sinh thái thực vật cũng như hệ vi sinh vật. Bên cạnh đó, nền y học cổ truyền lâu đời của Việt Nam cũng đã sử dụng các loại cây...

Xem thêm
Xem thêm
Đăng ký

Đăng ký

Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, sinh viên, học viên sau đại học trong và ngoài nước quan tâm đến Hội nghị được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo và triển lãm tại Hội nghị. Việc tham dự Hội nghị là hoàn toàn miễn phí....

Xem thêm
Xem thêm
Thông báo

Thông báo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2022 THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG VỀ DƯỢC...

Xem thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2022   THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG VỀ...

Xem thêm
Xem thêm
Chương trình

Chương trình

Tentative Agenda  “INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPLORING THE MEDICAL, ECO-TOXICOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF NATURAL EXTRACTS IN NORTHERN VIETNAM” Tuesday, 8 November 2022 Venue: Bao Son International Hotel, 50 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi   Opening ceremony 8:30 – 9:00 Registration 9:00 – 9:30 Opening ceremony, Photography session Session 1 Chairperson: Prof. Pierre Duez...

Xem thêm
Xem thêm
Tài trợ

Tài trợ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 85 /KSH  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022   THƯ MỜI TÀI TRỢ Kính gửi: Quý Công ty Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại...

Xem thêm
Xem thêm

Thông tin khoa học

South Korea, a science spending champion, proposes cutbacks

Sudden revamp would trim basic research spending while boosting biomedical innovation, space, and other fields

Can ancient irrigation canals water thirsty crops in Morocco today?

Remote sensing identifies 2000-year-old canals that may provide water in an era of climate change