Chương trình

Chương trình hội nghị

Tentative Agenda  “INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPLORING THE MEDICAL, ECO-TOXICOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF NATURAL EXTRACTS IN NORTHERN VIETNAM” Tuesday, 8 November 2022 Venue: Bao... Xem thêm