Bộ môn Động vật học ứng dụng

Hoạt động giảng dạy

Các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các học phần sau:

  • Ở bậc đại học:

+ Động vật học động vật không xương sống (bằng tiếng Việt, các lớp CNKH Tài năng, Sinh học, Sư phạm Sinh học).

+ Động vật học động vật không xương sống (bằng tiếng Anh, lớp Quốc tế Sinh học).

+ Hệ thống học Động vật không xương sống (lớp Công nghệ Sinh học).

+ Động vật không xương sống và ứng dụng (lớp Công nghệ Sinh học chất lượng cao).

+ Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn (lớp CNKH Tài năng, Quốc tế Sinh học).

+ Thực tập thiên nhiên (các lớp CNKH Tài năng, Quốc tế Sinh học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sư phạm Sinh học).

+ Côn trùng học đại cương.

+ Thuỷ sinh học đại cương.

+ Động vật không xương sống y học.

+ Tiếng Anh chuyên ngành (các chương trình đào tạo thuộc các ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học).

  • Ở bậc sau đại học:

+ Các học phần của chuyên ngành Thạc sĩ Động vật học.

+ Các học phần của chuyên ngành Thạc sĩ Thuỷ sinh vật vật học.

+ Các học phần của chuyên ngành Tiến sĩ Côn trùng học.

+ Các học phần của chuyên ngành Tiến sĩ Thuỷ sinh vật học.

 

Ngoài ra các cán bộ của bộ môn luôn sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu khoa học và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án.

Bài viết liên quan