Hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

Hệ thống phân loại học của một số nhóm động vật không xương sống, đặc biệt là các nhóm côn trùng, giáp xác, thân mềm. Đa dạng sinh học động vật... Xem thêm