Đề tài, dự án, công bố

Một số đề tài, dự án thực hiện gần đây

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn... Xem thêm

Một số công bố gần đây

Giải pháp hữu ích: Nguyễn Văn Vịnh và nnk (2018). Giải pháp sinh học bảo vệ bờ sông, suối (số: 373 A). Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 15/10/2018. Xem thêm