Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

Điều tra tổng thể Đa dạng sinh học các hệ sinh thái đầm phá ven biển Việt Nam. Cấp nhà nước, dự án 47. Mã số: 119/HĐ-KTBVNL. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn... Xem thêm