Giới thiệu

Bộ môn Sinh lý học và  Sinh học người  được đổi tên từ Bộ môn Nhân học và Sinh lý học từ tháng 4 năm 2013. Bộ môn có nguồn gốc từ hai Bộ môn Sinh lý học người và động vật (1996 – 2001) và Bộ môn Sinh học người (1980-2001). Bộ môn hiện có 11 cán bộ bao gồm 2 PGS.TS, 7 TS, 2 Ths. (02 đang làm nghiên cứu sinh). Các cán bộ của Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật và chuyên ngành Sinh học người cho tất cả các khung chương trình đào tạo đại học của Khoa Sinh học và một số môn của Khoa y dược: sinh học chuẩn, công nghệ sinh học, sư phạm sinh học, chương trình quốc tế, chương trình cử nhân khoa học tài năng, hệ đào tạo tại chức, y, dược học.

Bộ môn cũng đảm nhiệm đào tạo sau đại học cho thạc sĩ chuyên ngành động vật, đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành sinh lý học người và động vật và chuyên ngành nhân học.

Cùng với công việc giảng dạy, các cán bộ của Bộ môn rất chú trọng phát triển nghiên cứu, thực hiện và tìm kiếm đề tài nghiên cứu các cấp theo hướng tiếp cận liên ngành, y sinh học, đa hình các gen liên quan đến bệnh ở người, mô hình bệnh trên cá medaka và cá vằn zebrafish.

Giới thiệu

Các cán bộ của Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật và chuyên ngành Sinh học người cho tất cả các... Xem thêm