Đào tạo Sau Đại học

Gia hạn thời gian đào tạo sau đại học 9/2015

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên và quy chế đào tạo dành cho học viên sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa thông báo cho toàn thể học viên cao học khóa 2013-2015; nghiên cứu sinh các khóa 2009-2014, 2010-2014, 2011-2014, 2012-2015 về việc làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo và bảo vệ luận văn cho học viên sau đại học như sau:

  1. Tất cả các học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các khóa kể trên đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục tại phòng Sau đại học để ra quyết định bảo vệ luận văn tốt nghiệp (đối với học viên cao học), bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (đối với nghiên cứu sinh) đều phải làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo và bảo vệ luận văn.
  2. Các học viên cao học và nghiên cứu sinh trước khi nộp đơn xin gia hạn đều phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí các kỳ học trong thời gian đào tạo chính thức.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể nộp đơn cho Trợ lý sau đại học của Khoa (TS. Phạm Thị Dậu) từ tháng 9 năm 2015. Hạn nộp đơn là ngày 10 tháng 12 năm 2015. Khoa Sinh học sẽ không giải quyết các đơn gia hạn nộp sau thời hạn trên. 

Đề nghị học viên cao học và nghiên cứu sinh xem công văn và mẫu đơn trong file đính kèm.

Download file

Bài viết liên quan