Thông tin đào tạo

Các môn học bậc đại học

Bộ môn Khoa học Thực vật hiện đang đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học chung của các khung chương trình đào tạo, bao gồm: Thực vật học, Hệ hống học... Xem thêm