Thông tin đào tạo

Các môn học bậc đại học

Bộ môn Khoa học Thực vật hiện đang đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học chung của các khung chương trình đào tạo, bao gồm: Thực vật học, Hệ hống học thực vật, Thực vật và ứng dụng, Đa dạng sinh học, Sinh học đại cương, Sinh lý học thực vật, Sinh học chức năng thực vật,…

Các môn học chuyên sâu của chuyên ngành Thực vật học: Danh pháp thực vật, Cơ sở sinh thái học thực vật, Phương pháp nghiên cứu thực vật, Thực vật và con người, Tiến hóa hình thái của thực vật hạt kín, …

Các môn học chuyên sâu của chuyên ngành Sinh lý học thực vât: Sinh trưởng và phát triển thực vật, Phát triển ở thực vật, Quang hợp và năng suất cây trồng, Nuôi cấy mô tế bào thực vật, Công nghệ mô tế bào thực vật, Sinh lý vi tảo,…