Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

Nghiên cứu cải tiến giống lúa về vi chất dinh dưỡng bằng công nghệ sinh học (2021-2024). Đề tài Nghị định thư hợp tác Trung Quốc (CNĐT: TS. Lê Quỳnh Mai,... Xem thêm