Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Trưởng Phòng Đào tạo, Giảng viên cao cấp

TS. Đỗ Thị Xuyến

Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính

TS. Lê Hồng Điệp

Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính

TS. Đoàn Văn Vệ

Giảng viên chính

TS. Lê Quỳnh Mai

Chủ tịch Công đoàn Khoa, Giảng viên

TS. Nguyễn Thùy Liên

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Hoài An

Nghiên cứu viên

ThS. Nguyễn Anh Đức

Nghiên cứu viên