Lưu trữ

Thông tin Chương trình học bổng Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST) sẽ tổ chức giới thiệu chương trình học bổng và nhập học năm 2013 dành cho bậc đào tạo Thạc sỹ và Tiễn sỹ tại viện NAIST. Chương trình hướng tới hai nhóm đối tượng: 1. Các học viên cao học muốn được học tập bậc Tiến sỹ tại viện NAIST từ năm 2015. 2. Sinh viên sắp tốt nghiệp đại học mong muốn xin học bổng bậc đào tạo thạc sỹ của viện NAIST hoặc học bổng chính phủ Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Số: 1542/KHTN-HCĐN

v/v thông tin chương trình học bổng Viện NAIST – Nhật Bản

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa: Toán – Cơ – Tin học, Vật lý, Sinh học

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST) sẽ tổ chức giới thiệu chương trình học bổng và nhập học năm 2013 dành cho bậc đào tạo Thạc sỹ và Tiễn sỹ tại viện NAIST. Chương trình hướng tới hai nhóm đối tượng:

  1. Các học viên cao học muốn được học tập bậc Tiến sỹ tại viện NAIST từ năm 2015.
  2. Sinh viên sắp tốt nghiệp đại học mong muốn xin học bổng bậc đào tạo thạc sỹ của viện NAIST hoặc học bổng chính phủ Nhật Bản

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa thông báo tới sinh viên, học viên, đồng thời lựa chọn cử 20 sinh viên tham dự Chương trình giới thiệu học bổng này (Lập danh sách theo mẫu gửi kèm).

Thời gian: 10h -11h30 Thứ sáu (08/11/2014)

Tại : phòng 418 – T1

Mọi thông tin hỗ trợ, xin liên hệ với Phòng Hành chính – Đối ngoại, ĐT: 3.558 7677;0986 56 5959; email: hoaind@vnu.edu.vn

Hiệu trưởng

(đã kỹ)

PGS.TS Nguyễn Văn Nội

Download file

Bài viết liên quan