Chương trình Khoa học Công nghệ

Thông báo tài trợ của quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học – BIOFUND năm 2019

Khoa Sinh học trân trọng thông báo các chương trình tài trợ năm 2019 của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Khoa (gọi tắt là BIOFUND) như sau:

I. Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học – Chương trình BIOFUND I:

a. Mục đích của chương trình là nhằm kích thích việc xin đề tài thành công của các cá nhân và nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Sinh học.

b. Mọi thành viên của Khoa (ưu tiên có học vị Tiến sỹ trở lên) có ý tưởng đề xuất đề tài, dự án định xin kinh phí từ một chương trình của Nhà nước (cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp ĐHQG, v.v…) đều có thể đề nghị hỗ trợ từ Quỹ.

Nếu ý tưởng được Tổ xét hỗ trợ của Khoa tán thành, cá nhân hoặc nhóm đề xuất sẽ được Khoa hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xin đề tài, dự án đó (viết thuyết minh, đi hội thảo, tìm hiểu thông tin, đi trao đổi chuyên môn, v.v…)

c. Mức hỗ trợ kinh phí: 30 triệu đồng với đề tài, dự án với kinh phí dự định xin là trên 2,5 tỷ đồng; 15 triệu đồng với đề tài, dự án với kinh phí dự định xin dưới 2,5 tỷ đồng.

d. Quy trình xét hỗ trợ:

(i) Cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu gửi tóm tắt ý tưởng đề xuất tới bộ phận phụ trách Nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và hợp tác của Khoa Sinh học

(ii) Khoa thành lập Tổ công tác xét hỗ trợ (không quá 3 người, bao gồm Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa phụ trách Nghiên cứu khoa học và một chuyên gia có thể thuộc Khoa hoặc ngoài đơn vị)

(iii) Nhóm nghiên cứu trình bày thuyết minh ý tưởng đề xuất với Tổ xét hỗ trợ.

(iv) Tổ xét hỗ trợ quyết định có hỗ trợ ý tưởng đề xuất hay không. Quyết định hỗ trợ dựa trên các tiêu chí: (a) chất lượng ý tưởng đề xuất, (b) tính khả thi của việc xin kinh phí tài trợ nghiên cứu, (c) năng lực của cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu

e. Quỹ hỗ trợ không quá 03 đề xuất / năm.

g. Kế hoạch thực hiện năm 2019: Quỹ xét hỗ trợ từ thời điểm thông báo đến hết 31/12/2019 hoặc cho đến khi xét chọn đủ 03 đề xuất

II. Chương trình hỗ trợ cán bộ nghiên cứu khoa học – Chương trình BIOFUND II:

 1. Mục đích của chương trình là nhằm hỗ trợ các cán bộ hiện đang không chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học nào để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hằng năm của cán bộ và đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa, ươm tạo các ý tưởng nghiên cứu có tiềm năng phát triển thành các đề tài lớn.
 2. Đối tượng ưu tiên xét chọn là các cán bộ (giảng viên hoặc nghiên cứu viên, tuổi dưới 45) thuộc Khoa (đang và sẽ) mà trong năm sẽ thực hiện đề tài: không chủ trì hoặc tham gia một đề tài nghiên cứu khoa học nào.
 3. Mức hỗ trợ kinh phí: tương đương kinh phí đề tài cấp trường và không quá 30 triệu/đề tài.
 4. Thời gian hỗ trợ: 01 năm (theo niên học).
 5. Yêu cầu sản phẩm đầu ra: ít nhất 02 cử nhân (phải được hướng dẫn chính bởi chủ trì đề tài) bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, trong trường hợp chủ trì chưa có học vị Tiến sỹ; hoặc ít nhất 01 thạc sỹ (phải được hướng dẫn chính bởi chủ trì đề tài) bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, trong trường hợp chủ trì đã có học vị Tiến sỹ; hoặc ít nhất 01 bài báo khoa học (với tác giả chính hoặc tác giả đầu tiên phải là chủ trì đề tài) được chấp nhận đăng.
 6. Quy trình xét chọn:

(i) Cán bộ đề xuất gửi thuyết minh đề tài đề xuất theo mẫu M2 của quỹ NAFOSTED cho bộ phận phụ trách Nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và hợp tác của Khoa Sinh học

(ii) Bộ phân phụ trách NCKH gửi thuyết minh đề tài đề xuất cho một chuyên gia phản biện kín.

(iii) Khoa thành lập Tổ xét chọn

(iv) Căn cứ vào nhận xét của chuyên gia phản biện, Tổ xét chọn ra quyết định có hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài hay không. Quyết định hỗ trợ dựa trên các tiêu chí: (a) chất lượng thuyết minh, (b) tính khả thi của việc đạt được sản phẩm đầu ra, (c) năng lực của chủ trì đề xuất đề tài

     h. Kế hoạch thực hiện năm 2019:

– Thời gian nhận đề xuất: Trước 17h ngày 31/12/2019

– Quỹ xét hỗ trợ không quá 02 đề xuất/năm

III. Chương trình hỗ trợ công bố quốc tế – Chương trình BIOFUND III:

 1. Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế cho các công trình công bố có chất lượng của cán bộ Khoa Sinh học.
 2. Đối tượng xét chọn: Các công bố trên tạp chí quốc tế do cán bộ Khoa Sinh học là tác giả chính mà tạp chí yêu cầu trả phí công bố.
 3. Mức hỗ trợ kinh phí: Tối đa 10 triệu đồng/công bố.
 4. Quy trình xét hỗ trợ:

(i) Cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu gửi đề xuất hỗ trợ kinh phí tới bộ phận phụ trách Nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và hợp tác của Khoa Sinh học. Bản đề xuất cần có các thông tin sau: (1) hệ số ảnh hưởng (impact factor) của tạp chí mà công trình được công bố; (2) giới thiệu vắn tắt về công bố và tiềm năng ảnh hưởng (được trích dẫn) của công bố (không quá 5 dòng). Minh chứng kèm theo cần được cung cấp bao gồm: (1) bản sao của công bố; (2) minh chứng về việc trả phí cho tạp chí

(ii) Khoa thành lập Tổ công tác xét hỗ trợ

(iii) Tổ xét hỗ trợ quyết định có hỗ trợ kinh phí cho công bố hay không. Quyết định hỗ trợ dựa trên các tiêu chí: (a) hệ số ảnh hưởng (impact factor) của tạp chí mà công trình được công bố, (b) tiềm năng ảnh hưởng của công bố

    e. Kế hoạch thực hiện năm 2019:

– Thời gian nhận đề xuất: Trước 17h ngày 31/12/2019

– Chỉ xét các đề xuất cho các công bố vào các năm 2018 và 2019.

– Quỹ xét hỗ trợ không quá 02 đề xuất/năm

 • Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Khoa Sinh học (phòng 430, nhà T1): tiếp nhận bản cứng

Địa chỉ email khoasinhkhcn@gmail.com: tiếp nhận bản mềm

(Mọi chi tiết khác về Quỹ đề nghị xem trong bản Quy chế Quỹ đã ban hành của Khoa).

 Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

 P. TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. Phạm Thế Hải

 

Bài viết liên quan