Công đoàn

Quyết định về việc khen thưởng Công đoàn năm học 2013-2014

Ban thường vụ Công đoàn Trường ĐHKHTN ra Quyết định

Công nhận 13 tập thể Công đoàn bộ phận xuất sắc và 218 Công đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014 (danh sách kèm theo)

(Xem file đính kèm)

Download file

Bài viết liên quan