Lưu trữ

Quy định về việc thu học phí đào taọ các bậc học của Trường ĐHKHTN

Ngày 15/10/2014 Hiệu trưởng trường ĐHKHTN ban hành quyết định số 3827/QĐ- ĐHKHTN-CTSV về việc ban hành Quy định về việc thu học phí đào tạo các bậc học của trường ĐHKHTN. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ I năm học 2014-2015.

QUY ĐỊNH

Về việc thu học phí đào tọ các bậc học của Trường ĐHKHTN

 1. MỨC THU HỌC PHÍ
 2. Bậc đào tạo THPT Chuyên (một năm thu 09 tháng):
 • Lớp chuyên: 220.000đ/tháng
 • Lớp chất lượng cao: 1.200.000đ/tháng
 1. Bậc đào tạo đại học
 2. Đào tạo đại học chính quy (1 năm thu 10 tháng)
 • Các chương trình đào tạo đặc biệt (tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt trình độ quốc tế): 650.000đ/tháng
 • Sinh viên các ngành Dược học, Y đa khoa: 800.000đ/tháng
 • Chương trình đạo tạo chuẩn: Thu theo tín chỉ đối với từng môn học cụ thể, theo nguyên tắc như sau:

Học phí môn học = 165.000 đ/1 tín chỉ x số tín chỉ x hệ số môn học

 • (có quy định hệ số môn học cho các chương trình đào tạo của Trường kèm theo)
 • Sinh viên các chương trình đạo tạo đăng ký học lại học cải thiện thu theo nguyên tắc:
  • Học lại: học phí môn học x 1,5
  • Học cải thiện: học phí môn học x 2,0
 • Sinh viên là nước ngoài (trừ sinh viên diện hiệp định): 2.200.000 đ/tháng
 • Chương trình đào tạo bằng kép: 260.000 đ/tín chỉ
 1. Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học (1 năm thu 10 tháng)
 • Đối với sinh viên học tập tại Trường ĐHKHTN: 860.000đ/tháng
 • Đối với sinh viên đào tạo theo hình thức liên kết mở lớp tại các đơn vị ngoài trường: Mức thu học phí theo hợp đồng của Trường đối với các đơn vị liên kết. Mức thu không quá 975.000đ/tháng
 1. Bậc đào tạo sau đại học ( 1 năm thu 10 tháng)
 • Đào tạo thạc sĩ: 975.000 đ/tháng
 • Đào tạo tiến sĩ: 1.625.000đ/tháng
 • Đào tọ thạc sĩ cho học viên là người nước ngoài (trừ học viên diện hiệp định): 3.000.000 đ/tháng
 • Đào tạo tiến sĩ cho học viên là người nước ngoài (trừ NCS diện hiệp định): 5.000.000đ/tháng
 • Học viên cao học học lại các môn học trong thời gian đào tạo chuẩn, học viên cao học học cải thiện điểm, học viên cao học của các cơ sở đào tạo ngoài ĐHQGHN gửi một số học phần trong chương trình đào tạo:
  • Môn học lý thuyết: 550.000đ/tín chỉ
  • Môn học có nội dung thực hành 650.000 đ/tín chỉ
 • Đối với học viên đào tạo theo hình thức liên kết với các đơn vị ngoài trường: Mức thu học phí theo hợp đồng của Trường đối với các đơn vị liên kết. mức thu không quá 1,5 làn học phí các chương trình đào tạo tại trường.
 • Đối với những học viên cao học vf nghiên cứu sinh có quyết định của Trường cho phép gia hạn kéo dài thời gian học tập hoặc cho tạm ngừng học vì lý do công tác, sức khỏe hay vì các lý do chính đáng kháng thì trong thời gian tiếp tục vào học theo quyết định phải nộp 100% học phí theo quy định
 1. PHƯƠNG THỨC THU
 2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có trách nhiệm lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên sau đại học phải nộp học phí để trình Ban Giám hiệu phê duyệt
 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm thu, quản lý quỹ học phí theo quy định chung của nhà trường
 4. Đối với học lại, học cải thiện điểm, các phòng ban chức năng phối hợp với các khoa cho sinh viên, học viên sau đại học đăng ký học và nộp học phí cho phòng Kế hoạch – Tài chính.
 5. Nhà trường thu học phí theo từng học kỳ và thu vào đầu mỗi học kỳ đối với học sinh, sinh viên, học viên sau đại học là người Việt Nam. Đối với người nước ngoài thu học phí theo năm học và thu vào đầu mỗi năm học.’

Hiệu trường

Đã kỹ

PGS. TS. Nguyễn Văn Nội

Download file

Bài viết liên quan