Học bổng

HỌC BỔNG NIỀM TIN XANH

Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên sau đại học vượt khó học giỏi có các đề tài thực hiện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững, Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Sinh thái Ứng dụng xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan chương trình học bổng “Niềm tin xanh” với các nội dung sau:
I. Mức, số lượng và đối tượng đăng ký xét cấp học bổng

1.1. Mức học bổng: 5.000.000VNĐ/học bổng

1.2. Số lượng học bổng: 06 học bổng

1.3. Nguồn kinh phí: Kinh phí cấp học bổng được tài trợ bởi trợ từ Công ty Coca Cola Việt Nam nhằm thực hiện chuỗi hoạt động “Niềm tin xanh”

1.4. Đối tượng đăng ký xét cấp học bổng

Ứng viên đăng ký xét học bổng “Niềm tin xanh” cần đáp ứng đầy đủ các điểu kiện dưới đây:

– Là sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là sinh viên) đang theo học tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;

– Có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên;

– Có đề tài nghiên cứu liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

Những ứng viên có các công bố khoa học, đã báo cáo/tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế/quốc gia, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được ưu tiên xem xét.

II. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng

Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển học bổng đến Hội đồng đánh giá Học bổng “Niềm tin xanh”.

Bước 2: Hội đồng đánh giá Học bổng “Niềm tin xanh” sẽ họp để đánh giá hồ sơ, lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất nhất xem xét cấp học bổng và quyết định cấp học bổng trước ngày 15/03/2022.

III. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

Các ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng bao gồm:

– Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (có xác nhận của cơ sở đào tạo).

*Mẫu đơn xin học bổng: https://bom.so/axObtt 

– Bảng điểm các môn học/học phần (có xác nhận của cơ sở đào tạo).

– Các minh chứng về công bố khoa học, tham gia hội nghị/hội thảo khoa học và các thành tích khác (nếu có).

IV. Thời hạn đánh giá hồ sơ

– Hồ sơ được đánh giá bởi Hội đồng đánh giá Học bổng “Niềm tin xanh” do cơ sở đào tạo và Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Sinh thái Ứng dụng thống nhất thành lập.

– Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 28/02/2022

– Thời hạn đánh giá hồ sơ: trước ngày 10/03/2022.

– Hội đồng đánh giá Học bổng “Niềm tin xanh” chỉ xem xét các hồ sơ nộp đúng hạn và điền đầy đủ thông tin theo đúng yêu cầu.

Lễ công bố kết quả xét chọn và trao học bổng sẽ diễn ra vào giữa tháng 03/2022. Hồ sơ không được xét chọn sẽ không được trả lại.

Bài viết liên quan