Văn bản liên quan

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài BIOFUND của Khoa Sinh học

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Biofund (download file: 04 Mau NCCB02 – TMDC phan 1)

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

Tên đề tài (tiếng Việt)
Tên đề tài (tiếng Anh)
Thời gian thực hiện    Tháng
 1. Giới thiệu tổng quát

Giới thiệu tóm tắt về đề tài (nêu vấn đề, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, không quá 300 từ)

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sự cần thiết tiến hành nghiên cứu
  • 1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
 • Nêu rõ những nghiên cứu do các nhà khoa học nước ngoài, trong nước tiến hành theo hướng nghiên cứu của đề tài và các kết quả đạt được, đồng thời nhận xét về những kết quả đã nêu.
 • Nêu mức độ cập nhật của các nghiên cứu trong nước so với các nghiên cứu mà các nhà khoa học của các nước tiên tiến đang tiến hành theo cùng hướng nghiên cứu. Những tổ chức khoa học đang tiến hành những nghiên cứu liên quan.
 • Nêu những kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài đã đạt được theo hướng nghiên cứu của đề tài.
  • 2. Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu
 • Nêu rõ vấn đề mà đề tài tập trung giải quyết.
 • Phân tích tính mới, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và sự cần thiết của vấn đề cần nghiên cứu.
  • 3. Khả năng thành công

Phân tích khả năng thành công của đề tài (giải quyết hoặc cải thiện được vấn đề nghiên cứu).

 1. Mục tiêu của đề tài

Nêu rõ mục tiêu cần đạt được của đề tài, làm cơ sở xác định nội dung nghiên cứu và kế hoạch triển khai.

 1. Nội dung nghiên cứu

Nêu rõ những nội dung nghiên cứu chính, phạm vi bao quát của đề tài

 1. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

Mô tả chi tiết cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với từng nội dung của đề tài nhằm đạt được mục tiêu của đề tài.

 1. Kế hoạch triển khai
 Nội dung, công việc chủ yếu

(các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm cần đạt

 

Thời gian (bắt đầu,
kết thúc)
Người,
cơ quan
thực hiện
 1. Dự kiến kết quả đề tài
  • 1. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Nêu dự kiến kết quả nghiên cứu (phát hiện mới, lý thuyết mới, phương pháp mới, vật liệu mới, …); ý nghĩa khoa học, khả năng sử dụng kết quả nghiên cứu.

 • 2. Dự kiến công trình công bố 
Số TTKết quả công bốSố lượngGhi chú
1Tạp chí ISI có uy tín
2Tạp chí quốc tế có uy tín
3Tạp chí quốc tế khác
4Tạp chí quốc gia có uy tín
5Hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia
6Sách chuyên khảo
7Khác
 • 3. Dự kiến kết quả đào tạo (từ cao học trở lên)
Số TTKết  quả đào tạoSố lượngCơ sở đào tạo
1Học viên cao học
2Nghiên cứu sinh

 

Related posts