Thông tin đào tạo

Các môn học đảm nhiệm

Bộ môn Vi sinh vật học chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học cơ bản cho Khoa Sinh học như Vi sinh vật học Đại cương, Vi sinh vật học Công nghiệp và nhiều... Xem thêm