Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính

1. Vi sinh vật học ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, probiotic và đồ uống 2. Vi sinh vật học ứng dụng trong nông nghiệp và thủy sản 3. Vi sinh vật học phân... Xem thêm