Đề tài, dự án

Công trình khoa học đã công bố

2020 Bài báo quốc tế ISI/Scopus: Harting R, Höfer A, Tran VT, Weinhold LM, Barghahn S, Schlüter R, Braus GH (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia... Xem thêm

Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm probiotic từ một số loài Lactobacillus sp. và Bacillus sp. ứng dụng nhằm nâng cao sức... Xem thêm