Đề tài, dự án

Công trình khoa học đã công bố

2020 Bài báo quốc tế ISI/Scopus: Harting R, Höfer A, Tran VT, Weinhold LM, Barghahn S, Schlüter R, Braus GH (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia... Xem thêm

Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh điện hóa để kiểm soát tại chỗ sự có mặt của các vi khuẩn Vibirio gây bệnh trong các ao... Xem thêm