Hướng nghiên cứu

Dịch vụ khoa học

Đánh Giá Độc Tính Hoá Chất Trên Mô Hình Phôi Cá Ngựa Vằn   Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Bộ môn Sinh học tế bào tập trung nghiên cứu theo các hướng chính với 03 phòng thí nghiệm là: Ung thư học thực nghiệm: Với các nghiên cứu sàng lọc thuốc... Xem thêm