PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Vị trí công tácPhó Bí thư Chi bộ
Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giám đốc Bảo tàng
Giảng viên cao cấp
Số điện thoại024.3858.2331
Emailnguyenthanhnam@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc đại học:
- Động vật học Động vật có xương sống
- Hệ thống học Động vật có xương sống
- Sinh học ứng dụng và bảo tồn Động vật có xương sống
- Địa lý sinh vật
- Sinh học biển
- Phương pháp nghiên cứu cá
- Sinh học đại cương
Bậc sau đại học:
- Đa dạng sinh học và Bảo tồn
- Địa lý Động vật học
- Ngư loại học
- Đa dạng động vật Việt Nam
- Địa động vật học Việt Nam
- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về động vật
- Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống
- Sinh thái học cá
- Sinh học cá
- Địa động vật học cá
Hướng nghiên cứu- Ngư loại học
- Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sinh vật
- Ứng dụng đồng vị trong nghiên cứu sinh thái học thủy vực