PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Vị trí công tácPhó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giám đốc Bảo tàng
Giảng viên cao cấp
Số điện thoại024.3858.2331
Emailnguyenthanhnam@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc đại học:
- Động vật học Động vật có xương sống
- Hệ thống học Động vật có xương sống
- Sinh học ứng dụng và bảo tồn Động vật có xương sống
- Địa lý sinh vật
- Sinh học biển
- Phương pháp nghiên cứu cá
- Sinh học đại cương
Bậc sau đại học:
- Đa dạng sinh học và Bảo tồn
- Địa lý Động vật học
- Ngư loại học
- Đa dạng động vật Việt Nam
- Địa động vật học Việt Nam
- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về động vật
- Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống
- Sinh thái học cá
- Sinh học cá
- Địa động vật học cá
Hướng nghiên cứu- Ngư loại học
- Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sinh vật
- Ứng dụng đồng vị trong nghiên cứu sinh thái học thủy vực