Tin tức

Thông báo về việc triển khai dạy – học trực tuyến từ ngày 04/5/2021

THÔNG BÁO

V/v triển khai dạy – học trực tuyến từ ngày 04/5/2021

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội; để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhất hoạt động phòng chống dịch, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN) thông báo kế hoạch tiếp tục triển khai công tác dạy – học của học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

  1. Sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) không học tập trung tại giảng đường mà học trực tuyến từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021. Các học phần thực tập thực tế, thực hành tại phòng thí nghiệm được tạm dừng trong thời gian này.
  2. Sinh viên hạn chế di chuyển, tiếp xúc và cập nhật thường xuyên E.mail thông báo của Nhà trường để truy cập và tham gia các lớp học phần dạy – học trực tuyến cho phù hợp. Thông tin các lớp học phần trực tuyến tiếp tục được triển khai như trong giai đoạn đầu học kỳ.
  3. Học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đồng thời Trường THPT Chuyên KHTN căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các nội dung phù hợp, đảm bảo chương trình đào tạo chung.
  4. Cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông điệp 5K trong đó có việc bắt buộc đeo khẩu trang, phải khai báo y tế,… theo quy định và thực hiện các nội dung theo Công văn số 1143/ĐHKHTN-CTSV ngày 27/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng./.

  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

– Các đơn vị trong Trường;

– ĐHQGHN (để báo cáo);

– Ban giám hiệu (để báo cáo);

– Lưu: VT, ĐT, TT45.

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

GS.TS. Lê Thanh Sơn

 

Bài viết liên quan