Lưu trữ

Mẫu Lý lịch khoa học cấp ĐHQG Hà Nội

1. Mẫu 6. Lý lịch khoa học (Download_Mau-06)

MẪU 06/ KHCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KH&CN của ĐHQGHN)

 

 

Ảnh

3×4

 

1. Họ và tên:
2. Năm sinh:                                            3. Giới tính:
4. Nơi sinh:

5. Nguyên Quán:

6. Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: NR………………………Mobile………………………..Fax:……………Email:

7. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong:……………………………………..

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện:

Địa chỉ Cơ quan:

Điện thoại:……………………………………Fax:……………………………………..Email:

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên mônNăm tốt nghiệp
Đại học
Thạc sĩ
Tiến sĩ
TSKH
10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn BằngTên khoá đào tạoNơi đào tạoThời gian đào tạo

 

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữTrình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)

Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

 

12. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1]………………………………………………………………………………………………

[2]………………………………………………………………………………………………

14. Các công trình khoa học đã công bố      

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS:

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS:

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc:

14.4. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1]………………………………………………………………………………………………

[2]………………………………………………………………………………………………

15.  Bằng sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:
TTTên và nội dung văn bằng Số, Ký mã hiệuNơi cấpNăm cấp
1
2
16. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

16.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở n­ước ngoài:

16.2 Số l­ượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nư­ớc:

16.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TTTên sản phẩmThời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng

Công dụng
1   
2   
   
 

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

Tên nhiệm vụ/Mã sốThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

    
17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã sốThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu/ không hoàn thành)

 

18. Giải thư­ởng về KH&CN trong và ngoài nư­ớc

TTHình thức và nội dung giải thư­ởngTổ chức, năm tặng th­ưởng
1
2
19. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

19.1 Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo:……………………………………

19.2 Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn:……………………………..

19.3 Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo:…………………………………..

19.4 Thông tin chi tiết:

TTHọ tên nghiên cứu sinhTên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)Vai trò hư­ớng dẫn

(chính hay phụ)

Thời gian đào tạoCơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
 Họ tên thạc sĩTên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công) 

 

Thời gian đào tạoCơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)
      
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN
    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; …

 

 

                                 

 Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm …..

XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯ­ỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)

 

Bài viết liên quan