Hoạt động của cựu sinh viên

Điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện công việc điều tra khảo sát việc làm để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 3943 ngày 31 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Sinh học tiến hành điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018..
Các em cựu sinh viên (Sinh viên khóa 58, 59, Khoa Sinh học) vui lòng làm khảo sát theo  link dưới đây:
Thời gian kết thúc điều tra là: 15 tháng 10 năm 2019.
Thông tin của các em cựu sinh viên chỉ phục vụ việc đánh giá tổng thể tình hình sinh viên sau tốt nghiệp đồng thời thu thập các phản hồi của các em để nâng cao chất lượng đào tạo cho các khóa sau.

 

Bài viết liên quan