Đề tài, dự án

Đề tài dự án (trong 5 năm gần đây)

  1. Gói thầu 1: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường sống của loài thuỷ sản; hiện trạng kinh tế xã hội nghề cá nội đồng thuộc Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020”. Hợp đồng số 05/HĐTV-VPTC-BTPTNL, chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Nam. Thời gian thực hiện: 2020-2021.
  2. Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận). Đề tài cấp Nhà nước NAFOSTED, mã số: 106-NN.05-2015.25, chủ trì: TS. Nguyễn Thành Nam. Thời gian thực hiện: 2016-2020.
  3. Nghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số QG.15.19, chủ trì: TS. Hoàng Trung Thành. Thời gian thực hiện: 2015-2017.
  4. Xây dựng bộ mẫu bộ xương động vật có xương sống để trưng bày tại Bảo tàng Sinh học và giảng dạy học phần Động vật học động vật có xương sống. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN, mã số: TN.17.11. Chủ trì ThS. Lã Thị Thùy. Thời gian thực hiện: 2017-2018.
  5. Nghiên cứu cấu trúc quần thể, đa dạng di truyền và đánh giá nguy cơ bảo tồn của loài Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở miền Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: QG.19.18. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. Thời gian thực hiện: 2019-2020.
  6. Nghiên cứu sự nhiễm ký sinh trùng dạ dày-ruột và khả năng tự chữa trị ở Vọoc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) ở tỉnh Hà Giang, Việt Nam . Mã số: I-1-D-5273-2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh. Thời gian thực hiện: 2019-2021.
  7. So sánh vai trò của các sinh cảnh vùng đất ngập nước ven biển Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đối với ấu trùng, cá con. Đề tài cấp Nhà nước NAFOSTED, mã số: 106.06-2020.22. Chủ trì: TS. Trần Trung Thành. Thời gian thực hiện: 2021-2024.