Đề tài dự án

 1. Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. Thời gian thực hiện 2011-2015.
  Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn
 2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus)
  tại khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp bảo tồn. Thời gian thực hiện 2012-2014.
  Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Lan Anh
 3. Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận). Đề tài cấp Nhà nước Nafosted, mã số: 106-NN.05-2015.25, chủ trì: TS. Nguyễn Thành Nam. Thời gian thực hiện 2016-2019.
 4. Nghiên cứu thành phần loài cá khu vực biển ven bờ tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý và phát triển bền vững. Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội, Mã số QG.13.10, chủ trì: TS. Nguyễn Thành Nam. Thời gian thực hiện 2013-2015.
 5. Nghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số QG.15.19, chủ trì: TS. Hoàng Trung Thành. Thời gian thực hiện 2015-2016.
 6. So sánh hình thái ngoài và tốc độ sinh trưởng của các loài cá Tráp đen (Sparidae: Sparinae) ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN, mã số: TN.19.10. Chủ trì: TS. Trần Trung Thành. Thời gian thực hiện 2019-2020.
 7. Xây dựng bộ mẫu bộ xương động vật có xương sống để trưng bày tại Bảo tàng Sinh học và giảng dạy học phần Động vật học động vật có xương sống. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN, mã số: TN.17.11. Chủ trì ThS. Lã Thị Thùy. Thời gian thực hiện 2017-2018.
 8. Nghiên cứu cấu trúc quần thể, đa dạng di truyền và đánh giá nguy cơ bảo tồn của loài Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở miền Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: QG.19.18. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. Thời gian thực hiện: 2019-2020.