Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu
1. Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học
2.. Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển
3. Sinh học nghề cá
4. Sinh học và sinh thái học động vật có xương sống
5. Quy hoạch sinh thái và các khu bảo vệ
6. Sinh thái học các thủy vực và chất lượng môi trường nước.

Hướng nghiên cứu

Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển Sinh học nghề cá Sinh học và sinh thái... Xem thêm