Đề tài, dự án

Đề tài dự án

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. Thời gian thực hiện 2011-2015. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn Nghiên cứu đặc... Xem thêm