Đề tài, dự án

Đề tài dự án (trong 5 năm gần đây)

Gói thầu 1: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường sống của loài thuỷ sản; hiện trạng kinh tế xã hội nghề cá nội đồng... Xem thêm