Thông tin chung

Các ngành đào tạo của Khoa Sinh học

Hiện nay Khoa Sinh học đào tạo 02  ngành là Sinh học và Công nghệ Sinh học.

  1. Ngành Sinh học

Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, những kiến thức cơ bản về Sinh học, những nguyên lý và các quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài; được trang bị các phương pháp thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, kỹ năng thực hành, được tiếp cận những trang thiết bị máy móc, phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập; có khả năng ứng dụng Sinh học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhận các công việc phù hợp với chuyên môn ở trong và ngoài nước; làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các bệnh viện, các khu công nghiệp tập trung, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức sinh học. Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

Các chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Sinh học, Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Sinh học, Chương trình đào tạo tài năng ngành Sinh học

  1. Ngành Công nghệ Sinh học

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, những kiến thức cơ bản về các nguyên lý và quá trình sinh học, về sinh học thực nghiệm, các phương pháp thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học, tiếp cận những trang thiết bị máy móc phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành, đồng thời giúp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học, hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng công nghệ Sinh học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các khu chế xuất, các khu công nghiệp tập trung, các công ty liên doanh, các bệnh viện, các cơ sở sản xuất và kinh doanh liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học. Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc đào tạo tiếp thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

Các chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ sinh và chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học chất lượng cao

Bài viết liên quan